ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
background img 1

กรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

mode_edit กรอกแบบสำรวจ mode_edit ปรับปรุงข้อมูลการสำรวจ

search ตรวจสอบสถานะการกรอกข้อมูล
แผนภูมิแสดงร้อยละการตอบแบบสำรวจ ปวช.3

แผนภูมิแสดงร้อยละการตอบแบบสำรวจ ปวส.2

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
เลือก
หกด

Successfully with your life :)
Unsplashed background img 3